ÚRADNÉ PREKLADY

Úradne overený preklad je preklad, ktorý bude slúžiť na oficiálne účely a bude použitý v úradnom styku s rôznymi štátnymi inštitúciami a organizáciami. V tomto prípade sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže trikolórovou stužkou s prekladom a súdny prekladateľ svojim podpisom ručí za správnosť a úplnosť prekladu.

V prípade úradného prekladu je potrebné doručiť originál dokumentu, jeho notársku kópiu (do zahraničia musí byť overená priamo notárom, nie zamestnancom notariátu), alebo kópiu bez overenia. V prípade neoverenej kópie však takýto preklad nemusí byť akceptovaný v mieste určenia. Overte si túto skutočnosť na príslušnom úrade. Ak máte len jeden originál dokumentu, jednoznačne je potrebné u notára vyhotoviť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný alebo sobášny list, cestovný pas, diplom a pod).

uradny-preklad-bartl

Ruské preklady pre právnické osoby a štátne inštitúcie

 • null

  zakladateľské listiny, stanovy, zápisnica z valného zhromaždenia

 • null

  úradné listiny všetkých druhov

 • null
  obchodná korešpondencia
 • null
  výpisy z Obchodného registra
 • null
  faktúry/kúpne zmluvy
 • null
  certifikáty
 • null
  všetky typy zmlúv: zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva a pod.
 • null
  účtovné uzávierky
 • null
  znalecké posudky
 • null
  správa audítora
 • null
  notárska zápisnica

Ruské preklady pre fyzické osoby

 • null
  súdne rozhodnutia, potvrdenia
 • null
  rodné listy
 • null
  sobášne listy
 • null
  úmrtné listy
 • null
  cestovné pasy, občianske preukazy
 • null
  potvrdenie o občianstve
 • null
  čestné vyhlásenie
 • null
  plná moc
 • null
  výpisy z registra trestov
 • null
  vysvedčenia
 • null
  diplomy

ODBORNÉ PREKLADY

Profesionálne komerčné preklady z ruštiny do slovenčiny a naopak so zameraním na právo, ekonómiu, obchod, marketing, hotelierstvo a kúpeľníctvo, gastronómiu a ďalšie. Taktiež preklady a jazyková úprava web stránok, preklady bežných textov, manuály a návody, odborné články, skriptá a učebnice.

Tieto preklady štandardne zasielam elektronicky. Dôraz kladiem na presný preklad odborných výrazov v konkrétnom odbore a zachovanie významu prekladaného textu. Vo všeobecnosti sú to rôznorodé bežné preklady, nie súdne.

odborné preklady z/do ruštiny
null

Spôsoby doručenia dokumentov na zviazanie

osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Zlatovská 1317/25D, 911 05 Trenčín
e-mailom: zašlite naskenovaný dokument, ak chcete zviazať preklad s neoverenou kópiou, a tiež ak doručíte originál (notársky overenú kópiu dokumentu) dodatočne
– vyplnením kontaktného formulára, do ktorého vložíte dokument určený na preklad

null

Termín vyhotovenia prekladu

– závisí od rozsahu prekladaného dokumentu, jeho špecifík, momentálneho vyťaženia a potreby zadávateľa
– kontaktujte ma e-mailom alebo telefonicky
– mojou snahou je vždy splniť vaše požiadavky
– po dohode je možné vyhotoviť aj expresný preklad

null

Spôsoby odovzdania prekladu

osobne na dohodnutej adrese
– zaslanie prekladu poštou (I. trieda, dobierka) alebo kuriérom
e-mailom – neúradné preklady

CENA PREKLADOV Z/DO RUŠTINY

20 € / normostrana

1 – 5 normostrán

20 € / doklad

rodný list, sobášny list, cestovný pas a iné
null

Jedna NS (normostrana) je 1800 znakov vrátane medzier. Počet znakov je počítaných podľa počtu v preklade, nie v origináli. Cena za expresné a urýchlené preklady sa dohaduje individuálne. Pri 6 a viac normostranách je cena dohodou. Som platca DPH, k uvedeným cenám je potrebné pripočítať DPH.

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA RUSKÝCH PREKLADOV

Ponúkam tiež jazykovú korektúru cudzojazyčných textov a prekladov ako samostatnú službu. Text prekladu, uskutočneného treťou osobou podrobím korektúre, odstránim gramatické, štylistické, odborné chyby. Cena je dohodou, podľa rozsahu a zložitosti textu.

jazyková korektúra ruských prekladov

Máte záujem o preklad z/do ruštiny? Kontaktujte ma.